Uvjeti poslovanja

Alojz ?erin, S.P.
Mikloši?eva 1a, 1230 Domžale
031 590 507
Porezni broj: si 55942628

Mati?ni broj: 1964089

 

Op?i uvjeti poslovanja internetske trgovine LADIES sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potroša?a (ZVPot-UPB2), na temelju preporuka Gospodarske komore Slovenije (slov. GZS) i me?unarodnih kodeksa za e-poslovanje. Internetskom trgovinom LADIES upravlja Alojz ?erin, s.p. (u daljnjem tekstu: prodavatelj). Savjetujemo vam da prije kupnje u internetskoj trgovini pro?itate ispod napisane Uvjete poslovanja. Prilikom registracije u internetsku trgovinu posjetitelj postaje ?lan i ima pravo na kupnju. Istodobno, prijavom, izrazite svoj ugovor s navedenim uvjetima. Svi osobni podaci strogo su zašti?eni. Prodavatelj pridržava pravo na promjene uvjeta u svakom trenutku bez prethodne obavijesti. Sve izmjene su obvezuju?e za kupce, zato vam preporu?ujemo da redovito pratite Uvjete poslovanja. Ako se s uvjetima ne slažete, molimo vas da internetsku trgovinu napustite.

SAŽETAK ZAKONODAVSTVA

Ponuditelj se obvezuje da ?e kupcu osiguravati sljede?e informacije:
a) identitet poduze?a (naziv i sjedište poduze?a, broj registra)
b) kontaktne podatke koji omogu?uju brzu i u?inkovitu komunikaciju (e-pošta, telefon)
c) važne karakteristike proizvoda odnosno usluga (uklju?ivo s postprodajnim uslugama i garancijama)
d) dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili usluga koja je u ponudi na internetskoj stranici trebala bi biti dostupna u razumljivom roku)
e) uvjete isporuke proizvoda ili izvršenja usluge (na?in, mjesto i rok isporuke)
f) sve cijene moraju biti jasno i nedvojbeno odre?ene i vidljivo mora biti prikazano uklju?uju li poreze i troškove prijevoza
g) na?in pla?anja i dostave
h) vremensku valjanost ponude
i) rok u kojem je još mogu?e odstupiti od ugovora i uvjete za odstupanje (može li kupac vratiti proizvod i troškovi vra?anja proizvoda)
j) objašnjenje postupka u slu?aju pritužbe, uklju?uju?i sve podatke o kontaktnoj osobi ili službi za kontakte s kupcima.

PONUDA PROIZVODA

Zbog prirode poslovanja putem interneta ponuda se ažurira i mijenja.

Cijene

Sve cijene su u EUR i sadržavaju PDV. Alojz ?erin, s.p. porezni je obveznik. Cijene vrijede u trenutku slanja narudžbe i nemaju unaprijed odre?ene valjanosti. Kupoprodajni ugovor izme?u ponuditelja i kupca je sklopljen kada ponuditelj potvrdi narudžbu (kupac dobiva elektroni?ku obavijest o potvr?enoj narudžbi i predra?un). Od toga trenutka sve su cijene i drugi uvjeti potvr?eni i vrijede za ponuditelja i kupca. Akcijske cijene vrijede u odre?enom vremenskom terminu odnosno do prodaje zaliha.

NA?IN PLA?ANJA

Poduze?e posluje na podru?ju Republike Slovenije gdje je omogu?eno pla?anje pouze?em ili po predra?unu uplatom na teku?i ra?un. Kupoprodajni ugovor (narudžba) je u elektroni?kom obliku pohranjen na poslužitelju ponuditelja te je kupcu dostupan u svakom trenutku u njegovom korisni?kom profilu (Moj ra?un). Kupac tako?er dobiva ra?un u tiskanom obliku zajedno s poslanim paketom.

TROŠKOVI DOSTAVE

Trošak dostave je fiksan i iznosi 3,50 EUR pri pla?anju pouze?em i 2,30 EUR po predra?unu. Kupac mora podmiriti sve troškove isporuke prilikom preuzimanja robe osim:
– u tijeku akcije, kada je izri?ito naglašena besplatna poštarina
– kada je uz proizvod druga?ije navedeno (poštarina uklju?ena u cijenu).

POREDAK ROBE

Proizvode je mogu?e naru?iti u internetskoj trgovini, putem e-pošte ili telefona. Ako želite odustati od narudžbe, odmah nas o tome obavijestite putem bilo kojeg komunikacijskog kanala. Svi podaci o narudžbi pohranjeni su u poduze?u Alojz ?erin, s.p.

POSTUPAK NARUDŽBE ODNOSNO KUPNJE

Narudžbu možete poslati kao gost, pri tome registracija nije obvezna. Izaberite proizvod, stavite ga u košaricu, nakon toga idite u košaricu (klikom na gumb Pregled košarice) ili klikom na košaricu u gornjem desnom kutu. U košarici možete još jedanput izmijeniti koli?inu ili ukloniti odre?eni proizvod. Nakon toga kliknite na gumb Dalje, izaberite na?in pla?anja i unesite podatke za dostavu. Ako želite, možete dodati komentar. Kupnju završavate klikom na gumb Potvrdi narudžbu. Nakon slanja narudžbe, kupac dobiva e-poštu s predra?unom. Ugovor o kupnji naru?enih proizvoda izme?u kupca i ponuditelja time je neopozivo sklopljen.

OPOZIV NARUDŽBE

Kupac može opozvati narudžbu u roku od jednog sata nakon predaje narudžbe putem e-pošte ili telefona. U poruci navedite broj narudžbe, ime i prezime kupca.

DOSTAVA PROIZVODA

Svi proizvodi su na zalihi. Ako je odre?eni proizvod rasprodan, javite ?emo vam se u najkra?em mogu?em vremenu te ?emo zajedno potražiti mogu?e rješenje. Sve narudžbe zaprimljene radnim danom, na vašu adresu ?e biti dostavljene u roku od pet radnih dana. Osim toga, kupac dobiva ra?un koji vrijedi kao garancija. Dostavu vrši Pošta Slovenije.

POVRAT NOVCA

Ako je kupac od narudžbe ili ugovora odstupio u skladu s uvjetima za odstupanje, prodavatelj mu mora iznos vratiti uplatom na teku?i ra?un najkasnije u roku od deset dana nakon primitka proizvoda.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Ponu?a? se obvezuje trajno ?uvati sve osobne podatke korisnika. Ponuditelj ?e osobne podatke upotrijebiti isklju?ivo za potrebe ispunjavanja narudžbe (slanje informativnog materijala, ponuda, ra?una) i ostalu potrebnu komunikaciju. Podaci korisnika ni u kom slu?aju ne?e biti predani neovlaštenim osobama. Za zaštitu osobnih podataka odgovoran je tako?er sam korisnik tako da se pobrine za zaštitu svog korisni?kog imena i lozinke te odgovaraju?u programsku (antivirusnu) zaštitu svog ra?unala.

PRAVO NA ODSTUPANJE OD UGOVORA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potroša?a (ZVPot) kupac može u roku od petnaest dana od preuzimanja proizvoda poduze?e obavijestiti putem e-pošte ili telefona da odstupa od ugovora bez navo?enja razloga za svoju odluku. Jedini trošak koji tereti kupca u vezi odstupanja od ugovora trošak je povrata proizvoda. Proizvode mora kupac vratiti prodavatelju najkasnije u roku od ?etrnaest dana nakon slanja obavijesti o odstupanju od ugovora. Preporu?ujemo da nas prije vra?anja proizvoda obavijestite putem e-pošte ili telefona da se dogovorimo o najboljem na?inu vra?anja proizvoda. Kupac, koji odstupa od ugovora ili narudžbe, mora proizvode vratiti neošte?ene u originalnoj ambalaži. Ako se utvrdi da je proizvod fizi?ki ošte?en ili koli?ina nije odgovaraju?a, kupac je dužan nadoknaditi nastalu štetu. Odstupanje od ugovora nije mogu?e u sljede?im slu?ajevima: ako su proizvodi ošte?eni, prljavi ili su vidljivi znakovi korištenja (fizi?ko ošte?enje, dodir s teku?inom). Svaku ambalažu je mogu?e lijepo otvoriti tako da posljedice otvaranja nisu vidljive. Za ošte?enu ambalažu (poderana ambalaža, neodgovaraju?e zapakirani paket) prodavatelj ima pravo na naknadu štete u visini do 20% vrijednosti proizvoda. Prodavatelj ?e svaki nepravilno vra?eni paket, sadržaj i proizvod fotografirati kao eventualni dokaz o nastaloj šteti.

KOMUNIKACIJA

Ponuditelj ?e s korisnikom stupiti u kontakt putem sredstava komunikacije na daljinu ako se tome korisnik izri?ito ne protivi. Oglasne elektroni?ke poruke bit ?e jasno i nedvojbeno ozna?ene kao oglasne poruke, pošiljatelj ?e biti jasno vidljiv, akcije, promocije i druge tržišne tehnike bit ?e odgovaraju?e ozna?ene. Tako?er ?e biti jasno odre?eni uvjeti sudjelovanja u njima. Jasno ?e biti predstavljena mogu?nost i na?in odjave od primanja oglasnih poruka. Korisnikov zahtjev da ne želi primati oglasne poruke, ponuditelj ?e izri?ito poštovati.

PRITUŽBE I SPOROVI

Ponuditelj uvažava valjano zakonodavstvo o zaštiti potroša?a.
Ponuditelj mora uspostaviti u?inkovit sustav rješavanja pritužbi i odrediti osobu s kojom u slu?aju problema kupac može uspostaviti kontakt putem telefona ili e-pošte. Postupak za slanje pritužbi dostupan je na internetskoj stranici, jednostavan je za uporabu i povjerljiv.
Ponuditelj ?e u roku od pet radnih dana potvrditi da je primio pritužbu, obavijestiti kupca kako dugo ?e je rješavati te ga obavještavati o tijeku postupka.
Prodavatelj je svjestan ?injenice da je zna?ajnost tužbe potroša?a, barem što se ti?e sudskog rješavanja, njezina neuskla?enost izme?u ekonomske vrijednosti i troškova, koji nastaju oko rješavanja spora. To je osnovna prepreka da potroša? ne pokrene tužbu sudskim putem.
Zato prodavatelj nastoji da se eventualni sporovi rješavaju sporazumno.

U skladu sa zakonskim normativima ne priznajemo niti jedno tijelo za alternativno rješavanje potroša?kih sporova koje je nadležno za rješavanje potroša?kog spora koji bi kupac mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvansudskom rješavanju potroša?kih sporova. Alojz ?erin, s.p. koji kao ponuditelj robe i usluga omogu?uje internetsku trgovinu na podru?ju Slovenije, na svojoj internetskoj stranici objavljuje poveznicu na platformu za internetsko rješavanje potroša?kih sporova (SRPS). Platforma je potroša?ima dostupna na poveznici: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Želimo vam uspješnu kupnju.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop